صفحه‌کلید در سازهای کلاویه‌ای موسیقی به شستی‌ها و اهرم‎هایی گفته می‌شود که به ترتیب ویژه‌ای کنار هم قرار دارند و با فشردن آنها صدایی با بسامد مشخص تولید می‌شود.

کیبورد الکتریک سازی الکترونیک و کلاویه‌ای است.

منبع : آموزش کیبورد